Thêm văn bản vào cuối trang danh mục sản phẩm Woocommerce

Hôm nay có cậu bạn hỏi nhờ cách thêm văn bản vào cuối danh mục sản phẩm trên website bán hàng WordPress sử dụng Plugin Woocommerce, loay hoay một lúc cũng tìm được câu trả lời, lưu trữ lại đây để sau này cần thì sử dụng. Thấy bảo nếu cho vào cuối mỗi phần sản phẩm trong một danh mục sản phẩm nào đó một đoạn văn bản chất lượng tầm 700 – 1000 từ thì danh mục rất dễ SEO được lên top Google. Hy vọng giúp ích cho cái trang web bán hàng của người bạn.

Cách thực hiện để thêm nội dung vào cuối trang danh mục sản phẩm Woocommerce

Đăng nhập vào SFPT, truy cập vào thư mục Themes WordPress, sau đó mở file functions.php của theme đang dùng lên và thêm vào cuối đoạn code sau đây:

 

// Add Description Below Products on WooCommerce Product Category Archive
// Edit term page
add_action( 'product_cat_edit_form_fields', 'wpm_taxonomy_edit_meta_field', 10, 2 );
function wpm_taxonomy_edit_meta_field($term) {
 
 // put the term ID into a variable
 $t_id = $term->term_id;
 
 // retrieve the existing value(s) for this meta field. This returns an array
 $term_meta = get_option( "taxonomy_$t_id" );
 $content = $term_meta['custom_term_meta'] ? wp_kses_post( $term_meta['custom_term_meta'] ) : '';
 $settings = array( 'textarea_name' => 'term_meta[custom_term_meta]' );
 ?>
 <tr class="form-field">
 <th scope="row" valign="top"><label for="term_meta[custom_term_meta]"><?php _e( 'Details', 'wpm' ); ?></label></th>
 <td>
 <?php wp_editor( $content, 'product_cat_details', $settings ); ?>
 <p class="description"><?php _e( 'Detailed category info to appear below the product list','wpm' ); ?></p>
 </td>
 </tr>
<?php
}// Save extra taxonomy fields callback function
add_action( 'edited_product_cat', 'save_taxonomy_custom_meta', 10, 2 ); 
add_action( 'create_product_cat', 'save_taxonomy_custom_meta', 10, 2 );
function save_taxonomy_custom_meta( $term_id ) {
 if ( isset( $_POST['term_meta'] ) ) {
 $t_id = $term_id;
 $term_meta = get_option( "taxonomy_$t_id" );
 $cat_keys = array_keys( $_POST['term_meta'] );
 foreach ( $cat_keys as $key ) {
 if ( isset ( $_POST['term_meta'][$key] ) ) {
 $term_meta[$key] = wp_kses_post( stripslashes($_POST['term_meta'][$key]) );
 }
 }
 // Save the option array.
 update_option( "taxonomy_$t_id", $term_meta );
 }
}

// Display details on product category archive pages
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'wpm_product_cat_archive_add_meta' );
function wpm_product_cat_archive_add_meta() {
 $t_id = get_queried_object()->term_id;
 $term_meta = get_option( "taxonomy_$t_id" );
 $term_meta_content = $term_meta['custom_term_meta'];
 if ( $term_meta_content != '' ) {
 echo '<div class="woo-sc-box normal rounded full">';
 echo apply_filters( 'the_content', $term_meta_content );
 echo '</div>';
 }
}

// END Add Description Below Products on WooCommerce Product Category Archive

 

 

Sau đó lưu lại và trả nghiệm. Cách để thêm nội dung vào cuối mỗi trang danh mục đó là ta vào phần quản lý danh mục sản phẩm của Woocommerce, rồi chọn chỉnh sửa ở danh mục nào đó, ta sẽ thấy phần “Detals” như sau:

Nhập nội dung văn bản vào đó, rồi nhấn Update hoặc Cập nhật, và ra vào danh mục đó để tận hưởng thành quả.

Để hiểu rõ kết quả của dòng CODE này, bạn nào quan tâm có thể xem phần demo như ở trang web này tại danh mục sách điều dưỡng

Hy vọng với thủ thuật nhỏ này có thể giúp website bán hàng bằng WordPress của bạn mình tăng thứ hạng các từ khóa.