tư tưởng làm giàu Lưu trữ

Mối quan hệ giữa Tiền và Tình

Bạn của tôi ơi, bạn đã bao giờ để ý đến vấn đề này chưa? bạn đã bao giờ vì đồng tiền mà đánh mất tình bạn, tình yêu hay đã bao giờ nhờ đồng tiền bạn có được tất cả tình …